f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวสารทางหลวง
title
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานทางหลวงที่ 13 ขอแจ้งประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง (7 อัตรา) ตามลำดับการขึ้นบัญชีฯ ดังต่อไปนี้1. ตำแหน่ง พนักงานโยธา- สังกัด แขวงทางหลวงอยุธยา ลำดับที่ 1- สังกัด แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ลำดับที่ 12. ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร- สังกัด แขวงทางหลวงนครนายก ลำดับที่ 13. ตำแหน่ง พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร- สังกัด แขวงทางหลวงปทุมธานี ลำดับที่ 1 4. ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์- สังกัด แขวงทางหลวงกรุงเทพ ลำดับที่ 15. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ- สังกัด แขวงทางหลวงปทุมธานี ลำดับที่ 1 - สังกัด แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ลำดับที่ 1 โดยให้มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสำนักงานทางหลวงที่ 13 ชั้น 2 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.  อนึ่ง ผู้ผ่านการเลือกสรรลำดับถัดไปของตำแหน่ง เมื่อมีอัตราว่างและสำนักงานทางหลวงที่ 13 มีความประสงค์จะจัดจ้าง จะมีหนังสือแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ให้ไปรายงานตัวตามลำดับที่ขึ้นบัญชีการเลือกสรรได้ และในกรณีที่มีตำแหน่งว่างในสังกัดส่วนราชการอื่น บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรนี้ จะใช้ในการจัดจ้างในส่วนราชการอื่นได้ด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ ก.พ. กำหนด หมายเหตุ สำหรับตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สังกัด แขวงทางหลวงนนทบุรี ไม่มีผู้ผ่านการเลือกสรร
title
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และพนักงานธุรการ

สำนักงานทางหลวงที่ 13 แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และพนักงานธุรการ