f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ภายใต้โครงการ โคก หนอง นา สัปปายะและรมณียสถาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช ( อมฺพรมหาเถร)
ลงวันที่ 10/05/2566

   วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2566 งานบำรุงทางเคลื่อนที่และภูมิทัศน์ และหมวดทางหลวงธัญบุรี แขวงทางหลวงปทุมธานี นำข้าราชการและบุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ภายใต้โครงการ โคก หนอง นา สัปปายะและรมณียสถาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ร่วมกันทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ เป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาตามหลักทฤษฎีใหม่ให้ประชาชนนำความรู้ไปพัฒนาและต่อยอดในพื้นที่ของตนเอง สู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ สถานที่ตั้งโครงการปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช คลองเก้า ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี   


'