f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
Pathumthani Highway District
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างประสิทธิภาพในงานตัดแต่งต้นไม้ใหญ่เพื่อความปลอดภัยบนทางหลวง รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2566 ณ สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)
ลงวันที่ 28/08/2566
วันที่ 28 สิงหาคม 2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี โดย หมวดทางหลวงรังสิต, หมวดทางหลวงปทุมธานี, หมวดทางหลวงลาดหลุมแก้ว, หมวดทางหลวงนวนคร และหมวดทางหลวงธัญบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าหมวดทางหลวง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างประสิทธิภาพในงานตัดแต่งต้นไม้ใหญ่เพื่อความปลอดภัยบนทางหลวง รุ่นที่ 1 จัดดำเนินการโดย กองฝึกอบรม ร่วมกับส่วนสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม สำนักสำรวจและออกแบบ ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2566 ณ สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ตามหลักวิชาการที่ถูกต้องรวมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในงานตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ให้เกิดความปลอดภัยบนทางหลวงผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยหัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้าชุดคนงาน และคนงานที่ปฏิบัติงานด้านตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ของหมวดทางหลวงในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) จำนวน 42 หมวดทางหลวง รวมจำนวน 126 คน โดยมีคณะวิทยากรจากสมาคมรุกขกรรมไทยมาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการตัดต้นไม้ใหญ่ตามหลักวิชาการสากลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับได้รับเกียรติจาก นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทางมามอบนโยบายให้แก่ผู้เข้าอบรม และนายพรพรตสุริยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
 

'