f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงปทุมธานี จ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ3-6) หมวดทางหลวงธัญบุรี แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทล. 305 ตอนควบคุม 0100 ตอน ต่างระดับรังสิต ถึง วัดนาบุญ ที่กม.10+000 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2564 1,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงปทุมธานี จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษ และอำนวยการระดับต้น (ระดับ7-8) แขวงฯปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทล. 1 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง - ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.47+200 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2564 1,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงปทุมธานี จ้างงานท่อระบายนำ้ ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ ถึง ต่างระดับคลองหลวง ระหว่าง กม.๓๕+๕๐๐ ถึง กม.๓๖+๔๐๐ ทางเท้าด้านขวาทาง 29/09/2564 499,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงปทุมธานี จ้างจ้างงานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนสนามกีฬาธูปะเตมีย์ ถึง ต่างระดับคลองหลวง ระหว่าง กม.๒๘+๕๐๐ ถึง กม.๓๒+๕๐๐ ,ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตอน ต่างระดับรังสิต ถึง สะพานคลองเปรม ถึง สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี ระหว่าง กม.๑+๔๐๐ ถึง กม.๒+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑๗.๘๒ 29/09/2564 133,745.47 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุโยธา จำนวน ๒๒ รายการ 28/09/2564 205,725.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อผงหมึก Sharp รุ่น MX-๕๖๑ AT หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๓๐-๐๐๕-๐๑๐๘๓-๖๓ จำนวน ๔ กล่อง 27/09/2564 21,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงปทุมธานี สำหรับการซื้อกระดาษถ่ายเอกสารสั้น (A๔) ชนิด ๘๐ แกรม ขนาด ๒๑๐ x ๒๙๗ มม. มอก.๑๐๕๔-๒๕๕๒ จำนวน ๑๖๐ แพ็ค 27/09/2564 96,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๕ รายการ 27/09/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ 27/09/2564 277,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อกล่องลังขนาดใหญ่ จำนวน ๑๐๗ ลัง 27/09/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงปทุมธานี จ้างงานปรับระดับ ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนสนามกีฬาธูปะเตมีย์ ถึง ต่างระดับคลองหลวง ระหว่าง กม.๓๒+๓๒๐ ถึง กม.๓๒+๔๕๐ ทางขนานด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๙๙๐ SQ.M. 27/09/2564 495,990.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงปทุมธานี จ้างงานปรับระดับ ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนสนามกีฬาธูปะเตมีย์ ถึง ต่างระดับคลองหลวง ระหว่าง กม.๓๑+๔๕๐ ถึง กม.๓๑+๕๐๐ ทางขนานด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑,๐๐๐ SQ.M. 27/09/2564 499,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุบริหาร ๖ รายการ 27/09/2564 25,990.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุบริหาร จำนวน ๑๑ รายการ 23/09/2564 17,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อเครื่องขัดทำความสะอาดผิวแรงดันสูงเคลื่อนที่ จำนวน ๒ เครื่อง 23/09/2564 400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 836 รายการ