f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
Pathumthani Highway District
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 19/07/2566

อำนาจหน้าที่แขวงทางหลวงปทุมธานี

ตามประกาศกรมทางหลวง เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวง ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2565 (ราชกิจจานุเบกษา หน้า 10 เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๑๙ ง ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖) แขวงทางหลวง (๑๐๔ หน่วยงาน) มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 1. วางแผนเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัยทางหลวง และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก
 2. สำรวจ ตรวจสอบและจัดทำแผนและข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งวัสดุงานทาง และสภาพสายทางเบื้องต้น
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัย ทางหลวงและงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก
 4. บำรุงรักษาเพื่อป้องกันเสีย ปรับแต่ง ซ่อมเบาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับงานก่อสร้างและงานบำรุงรักษาทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่มีโครงการก่อสร้าง บูรณะและบำรุงรักษาทางหลวง
 6. ตรวจตรา ดูแล และบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับ มอบหมาย
 8. ดำเนินการเกี่ยวกับด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่
 9. สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานอื่น
 10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งส่วนงานในแขวงทางหลวงเป็น 3 ฝ่าย คือ (อ้างอิงจากเว็บไซต์กรมทางหลวง)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
 • รวบรวม ติดตาม จัดทำรายงานและให้ข้อมูลต่าง ๆ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายวิศวกรรม

 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์และบูรณาการแผนต่าง ๆ ของแขวงทางหลวง
 • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อวางแผนและจัดลำดับความสำคัญในงานพัฒนาทางหลวง งานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัยและงานโครงการก่อสร้าง
 • จัดทำแผนดำเนินงานในงานพัฒนาทางหลวง งานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัย และงานโครงการก่อสร้าง
 • ตรวจสอบและจัดทำแผนงานบำรุงปกติและแผนเครื่องจักรยานพาหนะ
 • เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล รายงานความก้าวหน้าของโครงการให้เป็นไปตามแผน และ เพื่อปรับปรุงการวางแผน รวมทั้งเสนอข้อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
 • จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุงานทางและสภาพสายทางเบื้องต้น
 • ดำเนินการด้านงานอำนวยความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟสัญญาณจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง ตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด และซ่อมแซม ไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในอาคารสำนักงานและอาคารที่พักอาศัย
 • ดำเนินการด้านงานอำนวยความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจร ตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด
 • ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา ป้าย เครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวย ความปลอดภัยอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บ้านพัก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • ปรับปรุงดูแลงานภูมิทัศน์ในพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวง
 • ดำเนินงานด้านการบริหารการใช้เครื่องจักรกล รวมทั้งการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ให้สอดคล้องกับภารกิจของแขวงทางหลวง
 • ให้การสนับสนุนภารกิจของหมวดทางหลวง
 • เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลให้เป็นไปตามแผน

ฝ่ายปฏิบัติการ

 • วางแผนและดำเนินการควบคุมการปฏิบัติงานงานบำรุง รักษาทาง เพื่อให้ทางอยู่ในสภาพเรียบร้อย สะดวก ปลอดภัย ต่อการจราจร
 • วางแผนและควบคุมการใช้เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ในงานทางให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
 • ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุงรักษาทาง และงานอำนวย ความปลอดภัยให้เป็นไปตามสัญญา มาตรฐานและข้อกำหนด
 • ตรวจตรา ดูแล บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และดำเนินการชั่งน้ำหนักยานพาหนะ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการอำนวยความปลอดภัยในเขตทางหลวง
 • ควบคุม ดูแลเขตทางหลวง ระวังชี้แนวเขตทางหลวง ที่ดินสงวนนอกเขตทางในพื้นที่ รวมทั้งการป้องกันการรุกล้ำเขตทางหลวง
 • ตรวจตรา ควบคุม ดูแลและดำเนินการให้เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจสอบและควบคุมการขออนุญาตใด ๆ
 • รายงานผลการปฏิบัติงานและสถิติต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการรายงานน้ำท่วม อุบัติเหตุ และเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นบนทางหลวง
 • ดำเนินการโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
 • บูรณาการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
 • เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติงาน
 • เสนอความเห็นรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ ในเขตทางหลวงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

#แขวงทางหลวงปทุมธานี

#กรมทางหลวง

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวง 65 ดาวน์โหลด

'