f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
Pathumthani Highway District
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
ประวัติแขวงทางหลวงปทุมธานี
ลงวันที่ 13/07/2566

 แขวงทางหลวงปทุมธานี สำนักงานทางหลวงที่ 13 

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

แขวงทางหลวงปทุมธานี เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เป็นราชการบริหารส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค คือ จังหวัดปทุมธานี และมีหมวดทางหลวงในการกำกับดูแล จำนวน 5 หมวดทางหลวง ได้แก่

  1. หมวดทางหลวงรังสิต
  2. หมวดทางหลวงปทุมธานี
  3. หมวดทางหลวงธัญบุรี
  4. หมวดทางหลวงลาดหลุมแก้ว
  5. หมวดทางหลวงนวนคร

ความเป็นมา

  • เดิมชื่อ แขวงการทางปทุมธานี ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 สังกัดสำนักทางหลวงที่ 11 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสำนักงานทางหลวงที่ 13) ตั้งอยู่ที่ ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ตอนต่างระดับคลองหลวง – ประตูน้ำพระอินทร์ กม. 47+200 ด้านซ้ายทาง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อที่ 90 ไร่ 2 งาน 69 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินของคุณหญิงส้มจีน เขื่อนเพ็ชรเสนา (ส้มจีน อุณหะนันทน์) ที่ได้อุทิศให้กรมทางหลวง
  • ต่อมาในปี 2558 แขวงการทางปทุมธานี เปลี่ยนชื่อเป็น แขวงทางหลวงปทุมธานี ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/7/2558 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ และเพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ จึงให้กำหนดแขวงทางหลวงตามประกาศกระทรวงคมนาคม

 

#แขวงทางหลวงปทุมธานี

#สำนักงานทางหลวงที่ 13

#กรมทางหลวง

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การกำหนดแขวงทางหลวงตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2558 96 ดาวน์โหลด
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2558 73 ดาวน์โหลด
คำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9 7 2558 69 ดาวน์โหลด

'