f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ3-6) หมวดทางหลวงธัญบุรี แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทล. 305 ตอนควบคุม 0100 ตอน ต่างระดับรังสิต ถึง วัดนาบุญ ที่กม.10+000 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/10/2564 ปธ./eb/2/2565 แขวงทางหลวงปทุมธานี
2 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษ และอำนวยการระดับต้น (ระดับ7-8) แขวงฯปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทล. 1 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง - ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.47+200 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/10/2564 ปธ./eb/1/2565 แขวงทางหลวงปทุมธานี
3 จ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ3-6) หมวดทางหลวงธัญบุรี แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทล. 305 ตอนควบคุม 0100 ตอน ต่างระดับรังสิต ถึง วัดนาบุญ ที่กม.10+000 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/10/2564 ปธ./eb/2/2565 แขวงทางหลวงปทุมธานี
4 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษ และอำนวยการระดับต้น (ระดับ7-8) แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทล. 1 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวงถึงประตูน้ำพระอินทร์ ที่กม.47+200 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/10/2564 ปธ./eb/1/2565 แขวงทางหลวงปทุมธานี
5 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน ๓๕ รายการ 20/09/2564 416/60/64/228 แขวงทางหลวงปทุมธานี
6 จ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ต่างระดับรังสิต – สะพานคลองเปรม ที่ กม.1+600 (จุดกลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟ) ปริมาณงาน 4,150.00 SQ.M. 02/07/2564 ปธ./eb/35/2564 แขวงทางหลวงปทุมธานี
7 งานปรับปรุงไหล่และซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 3214 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านพร้าว - คลองห้า ตอน 2 ระหว่าง กม.5+500 - กม.6+250 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง และระหว่าง กม.9+000 – 13+000 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 13,300 SQ.M 09/06/2564 ปธ./eb/34/2564 แขวงทางหลวงปทุมธานี
8 งานปรับปรุงไหล่และซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 3214 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านพร้าว - คลองห้า ตอน 2 ระหว่าง กม.5+500 - กม.6+250 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง และระหว่าง กม.9+000 – 13+000 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 13,300 SQ.M 12/05/2564 แขวงทางหลวงปทุมธานี
9 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารสั้น (A๔) ชนิด ๘๐ แกรม ขนาด ๒๑๐x๒๙๗ มม. มอก.๑๐๕๔-๒๕๕๒ จำนวน ๔๐ แพ็ค 17/02/2564 416/40/64/70 แขวงทางหลวงปทุมธานี
10 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองบ้านใหม่ - บางพูน ตอน 2 ระหว่าง กม.25+510 - กม.26+674 ด้านซ้ายทางและขวาทาง ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 4,070 SQ.M.) 18/11/2563 ปธ./eb/19/2564 แขวงทางหลวงปทุมธานี
11 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0102 ตอน สะพานคลองเปรม - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.7+500 - กม.8+400 ด้านซ้ายทาง ผลผลิต 1 EACH. 18/11/2563 ปธ./eb/18/2564 แขวงทางหลวงปทุมธานี
12 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง - ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.47+200 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/12/2563 ปธ./eb/29/2564 แขวงทางหลวงปทุมธานี
13 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3214 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านพร้าว ถึง คลองห้า ตอน 3 ระหว่าง กม.2+800 ถึง กม.3+880 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 10 ต้น) 25/12/2563 ปธ./eb/28/2564 แขวงทางหลวงปทุมธานี
14 น้ำมันดีเซล (B๗) จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร/litre 01/02/2564 416/35/54 แขวงทางหลวงปทุมธานี
15 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0103 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี ถึง ต่างระดับลาดหลุมแก้ว ตอน 2 ที่ กม.12+150 (สะพานข้ามแยกสันติสุข) ผลผลติ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 69 ต้น) 13/11/2563 ปธ./eb/24/2564 แขวงทางหลวงปทุมธานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 68 รายการ