f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
Pathumthani Highway District
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนแอสฟัลติก ทางหลวงหมายเลข ๓๐๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน สะพานนนทบุรี - แยกปทุมวิไล ระหว่าง กม.๗+๓๘๐ - กม.๙+๐๐๐ (ด้านซ้ายทาง) ตำบลบางเดื่อ ตำบลบางหลวง ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง ๑.๖๒๐ กิโลเมตร 24/08/2566 ปธ./eb/54/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
2 ครงการซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ปรับปรุงจุดกลับรถใต้สะพานทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน เทคโนโลยีปทุมธานี - ต่างระดับเชียงรากน้อย กม.8+000 ตำบลบ้านปทุม ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 07/08/2566 ปธ./eb/53/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
3 โครงการขยายช่องจราจรจากเดิม 3 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0100 ต่างระดับรังสิต ถึง วัดนาบุญ กม.11+100 ถึง กม.12+800 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นช่วงๆ) ระยะทาง 2.700 กม. 21/07/2566 ปธ./eb/52/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
4 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวถนนแอสฟัลติก ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนปทุมธานี - ท้ายเกาะ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๖+๕๐๐ (ด้านซ้ายทาง) ตำบลสามโคก อำเภอเมืองปทุมธานี และ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ความยาว ๖.๕๐๐ กิโลเมตร 07/07/2566 ปธ./eb/51/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
5 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านพร้าว - คลองห้า ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๖๔๕ (ด้านซ้ายทาง) ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 27/06/2566 ปธ./eb/50/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
6 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติก ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน แยกบ้านกลาง - ต่างระดับลาดหลุมแก้ว ระหว่าง กม.๑๐+๖๖๐ - กม.๑๑+๙๘๐ (ด้านขวาทาง) ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง ๑.๓๒๐ กิโลเมตร 27/06/2566 ปธ./eb/49/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
7 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0202 ตอนต่างระดับคลองหลวง - ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.48 + 100 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/06/2566 ปธ./eb/48/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
8 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.47 + 200 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 20/02/2566 ปธ./eb/45/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
9 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.47 + 200 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/02/2566 ปธ./eb/43/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
10 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ1-2) หมวดทางหลวงนวนคร แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.47+200 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/02/2566 ปธ./eb/44/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
11 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงนวนคร แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง - ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.40+099 ด้านขวาทาง ปริ 20/02/2566 ปธ./eb/42/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
12 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงนวนคร แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.40 + 099 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/02/2566 ปธ./eb/46/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
13 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารสำนักงานซ่อมเครื่องจักร แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.47+200 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/02/2566 ปธ./eb/47/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
14 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 30 ครอบครัว 5 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) แบบเลขที่ 10459/60 จำนวน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง - ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.48+100 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/01/2566 ปธ./eb/30/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
15 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงนวนคร แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.40 + 099 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/01/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 131 รายการ