f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ3-6) หมวดทางหลวงธัญบุรี แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทล. 305 ตอนควบคุม 0100 ตอน ต่างระดับรังสิต ถึง วัดนาบุญ ที่กม.10+000 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2564 ปธ./eb/2/2565 แขวงทางหลวงปทุมธานี
2 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษ และอำนวยการระดับต้น (ระดับ7-8) แขวงฯปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทล. 1 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง - ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.47+200 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2564 ปธ./eb/1/2565 แขวงทางหลวงปทุมธานี
3 จ้างงานท่อระบายนำ้ ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ ถึง ต่างระดับคลองหลวง ระหว่าง กม.๓๕+๕๐๐ ถึง กม.๓๖+๔๐๐ ทางเท้าด้านขวาทาง 29/09/2564 416/-/64/257 แขวงทางหลวงปทุมธานี
4 จ้างจ้างงานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนสนามกีฬาธูปะเตมีย์ ถึง ต่างระดับคลองหลวง ระหว่าง กม.๒๘+๕๐๐ ถึง กม.๓๒+๕๐๐ ,ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตอน ต่างระดับรังสิต ถึง สะพานคลองเปรม ถึง สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี ระหว่าง กม.๑+๔๐๐ ถึง กม.๒+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑๗.๘๒ 29/09/2564 416/-/64/256 แขวงทางหลวงปทุมธานี
5 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน ๒๒ รายการ 28/09/2564 416/60/64/255 แขวงทางหลวงปทุมธานี
6 ซื้อผงหมึก Sharp รุ่น MX-๕๖๑ AT หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๓๐-๐๐๕-๐๑๐๘๓-๖๓ จำนวน ๔ กล่อง 27/09/2564 416/40/64/254 แขวงทางหลวงปทุมธานี
7 สำหรับการซื้อกระดาษถ่ายเอกสารสั้น (A๔) ชนิด ๘๐ แกรม ขนาด ๒๑๐ x ๒๙๗ มม. มอก.๑๐๕๔-๒๕๕๒ จำนวน ๑๖๐ แพ็ค 27/09/2564 416/40/64/253 แขวงทางหลวงปทุมธานี
8 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๕ รายการ 27/09/2564 416/40/64/253 แขวงทางหลวงปทุมธานี
9 ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ 27/09/2564 416/35/64/251 แขวงทางหลวงปทุมธานี
10 ซื้อกล่องลังขนาดใหญ่ จำนวน ๑๐๗ ลัง 27/09/2564 416/40/64/250 แขวงทางหลวงปทุมธานี
11 จ้างงานปรับระดับ ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนสนามกีฬาธูปะเตมีย์ ถึง ต่างระดับคลองหลวง ระหว่าง กม.๓๒+๓๒๐ ถึง กม.๓๒+๔๕๐ ทางขนานด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๙๙๐ SQ.M. 27/09/2564 416/-/64/249 แขวงทางหลวงปทุมธานี
12 จ้างงานปรับระดับ ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนสนามกีฬาธูปะเตมีย์ ถึง ต่างระดับคลองหลวง ระหว่าง กม.๓๑+๔๕๐ ถึง กม.๓๑+๕๐๐ ทางขนานด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑,๐๐๐ SQ.M. 27/09/2564 416/-/64/248 แขวงทางหลวงปทุมธานี
13 ซื้อวัสดุบริหาร ๖ รายการ 27/09/2564 416/40/64/247 แขวงทางหลวงปทุมธานี
14 ซื้อวัสดุบริหาร จำนวน ๑๑ รายการ 23/09/2564 416/40/64/246 แขวงทางหลวงปทุมธานี
15 ซื้อเครื่องขัดทำความสะอาดผิวแรงดันสูงเคลื่อนที่ จำนวน ๒ เครื่อง 23/09/2564 416/20/244 แขวงทางหลวงปทุมธานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 803 รายการ