f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
Pathumthani Highway District
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวถนนแอสฟัลติก ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนปทุมธานี - ท้ายเกาะ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๖+๕๐๐ (ด้านซ้ายทาง) ตำบลสามโคก อำเภอเมืองปทุมธานี และ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ความยาว ๖.๕๐๐ กิโลเมตร 25/08/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
2 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงนวนคร แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.40 + 099 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/02/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
3 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 30 ครอบครัว 5 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) แบบเลขที่ 10459/60 จำนวน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง - ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.48+100 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/02/2566 ปธ./eb/30/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
4 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0101 ตอน เทคโนโลยีปทุมธานี ถึง ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.9+665 ถึง กม.11+600 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 20 ต้น) 23/01/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
5 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารสำนักงานซ่อมเครื่องจักร แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.47 + 200 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/12/2565 ปธ./eb/25/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
6 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงนวนคร แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.40 + 099 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/12/2565 ปธ./eb/24/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
7 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.47 + 200 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 06/12/2565 ปธ./eb/23/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
8 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงนวนคร แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง - ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.40+099 ด้านขวาทาง ปริ 06/12/2565 ปธ./eb/22/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
9 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ1-2) หมวดทางหลวงนวนคร แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.47+200 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/12/2565 ปธ./eb/20/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
10 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.47 + 200 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/12/2565 ปธ./eb/21/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
11 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0500 ตอน คลองระพีพัฒน์ ถึง บึงคำพร้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.13+500 ถึง กม.21+895 เป็นช่วงๆ , ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0500 ตอน คลองระพีพัฒน์ ถึง บึงคำพร้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.22+760 ถึง กม.29+900 เป็นช่วงๆ ผลผลิ 23/11/2565 ปธ./eb/16/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
12 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย (Safety Guard Device) ทล. 1 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ ถึง ต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ ระหว่าง กม. 30+024 ถึง กม.30+866, กม.39+800 ถึง กม.40+950 และ กม.45+400 ถึง 45+520, กม.50+050 ถึง กม.51+820 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 23/11/2565 ปธ./eb/11/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
13 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0201, 0202 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์-ต่างระดับคลองหลวง-ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.36+950 (สะพานกลับรถ ม.กรุงเทพ) ที่ กม.40+266 (สะพานบางขัน) และ ที่ กม.44+017 (สะพานกลับรถโรงเรียนวันครู) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/12/2565 ปธ./eb/9/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
14 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0202 ตอนต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.48+915 ด้านซ้ายทาง และ ที่ กม.49+750 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/12/2565 ปธ./eb/17/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
15 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.47 + 200 ด้านซ้ายทา 20/10/2565 แขวงทางหลวงปทุมธานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 49 รายการ