f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
Pathumthani Highway District
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงนวนคร แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.40 + 099 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ 20/10/2565 แขวงทางหลวงปทุมธานี
17 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนายการ(ระดับ3-6)แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข1ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ ที่กม.47+200 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/10/2565 แขวงทางหลวงปทุมธานี
18 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงนวนคร แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง - ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.40+099 ด้ 20/10/2565 แขวงทางหลวงปทุมธานี
19 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ1-2) หมวดทางหลวงนวนคร แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.47+200 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/10/2565 แขวงทางหลวงปทุมธานี
20 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารสำนักงานซ่อมเครื่องจักร แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.47 + 200 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/10/2565 แขวงทางหลวงปทุมธานี
21 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ3-6) แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข1ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ ที่กม.47+200 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/10/2565 แขวงทางหลวงปทุมธานี
22 จ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ำดูดโคลนเลน ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์-ต่างระดับคลองหลวง-ประตูน้ำพระอินทร์ ระหว่าง กม.๓๗+๙๘๕-กม.๓๘+๒๓๕ ด้านขวาทาง, ระหว่าง กม.๔๐+๕๐๐-กม.๔๐+๖๐๐, กม.๔๗+๘๕๐-กม.๔๗+๙๐๐ และ กม.๔๘+๐๐๐-กม.๔๙+๓๐๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑,๖๓๐ 12/09/2565 416/-/178 แขวงทางหลวงปทุมธานี
23 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 41 รายการ 13/09/2565 416/60/186 แขวงทางหลวงปทุมธานี
24 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๕๐๓๕-๕๕, ๔๑๒๐-๐๐๑-๑๔๒๓-๔๕,๔๑๒๐-๐๐๑-๐๙๘๖๓-๖๑,๔๑๒๐-๐๐๑-๐๙๘๖๔-๖๑ จำนวน ๑ งาน 29/08/2565 416/-/65/164 แขวงทางหลวงปทุมธานี
25 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 5 รายการ 04/08/2565 416/60/65/160 แขวงทางหลวงปทุมธานี
26 ซื้อผงหมึก Sharp รุ่น MX-M๓๕๔N/MX-๔๖๔N/MX-M๕๖๔N/MX-M๓๖๕N/MX-M๔๖๕N/ MX-M๕๖๕N หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๓๐-๐๐๕-๐๑๐๘๓-๖๓,๗๔๓๐-๐๐๕-๐๑๐๘๔-๖๓ จำนวน ๑ รายการ 02/08/2565 416/40/65/153 แขวงทางหลวงปทุมธานี
27 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงอุปกรณ์ตู้ควบคุมคุมเครื่องปั๊มน้ำ ในทางหลวง หมายเลข ๑ จำนวน ๑ งาน 26/07/2565 416/-/65/152 แขวงทางหลวงปทุมธานี
28 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการถ่ายเอกสาร งานราชการแขวง ฯ ประจำช่วงระหว่างวันที่ (1 เม.ย.65 - 30 เม.ย.65) และ (1 พ.ค.65 - 31 พ.ค.65 ) จำนวน 1 งาน 12/07/2565 416/-/65/143 แขวงทางหลวงปทุมธานี
29 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการถ่ายเอกสาร งานราชการ แขวง ฯ ประจ าช่วงระหว่างวันที่ (๑ พ.ค.๖๕ - ๓๑ พ.ค.๖๕ ) จา นวน ๑ งาน 11/07/2565 416/-/65/143 แขวงทางหลวงปทุมธานี
30 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 28 รายการ 23/05/2565 416/60/65/121 แขวงทางหลวงปทุมธานี
แสดง 16 ถึง 30 จาก 49 รายการ